Política privadesa

En complimient del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de irenebosc, d’ara en davant també el Prestador, domiciliada a Paratge de Sant Medir 12, 17150 Sant Gregori, amb CIF 41575721R, telèfon de contacte: 644053239, i correu electrònic: info@irenebosc.com.

 

irenebosc, com a responsable del present lloc web i en conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quant al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

 

A efectes del que preveu la LOPD, ART AND SEAMS la informació que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporades als nostres sistemes d’informació amb la fi de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Las operaciones previstes per realizar els tractaments són els següents: respondre a les consultes y / o proporcionar informacions requerides per l’usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’usuari i realitzar totes aquelles activitats propies de irenebosc ressenyades per l’actual avís legal.

 

El firmant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquestes.

 

 

No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la imposibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

 

En conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i al art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interès i adequades, pertinents i limitadess al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

 

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

 

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposición al seu tractament enviant un correu electrònic a info@irenebosc.com, indicant com assumpte: “Tractament de dades”, i adjuntant fotocopia del seu DNI o qualsevol mitjà analògic en dret, tal i com indica la llei. Tens dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitut del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

 

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

 

Les dades que facilitem es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament dels dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Irenebosc no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest lloc web.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

 

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de irenebosc en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

 

A través d’aquesta política de privacitat li informem que les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de irenebosc, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares , tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a l’efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

 

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

 

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a irenebosc, exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

 

CONTINGUT DEL WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

 

irenebosc es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

 

irenebosc no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

 

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

 

SUBSCRIPCIÓ A LA NEWSLETTER DE IRENEBOSC

 

En el cas que l’usuari es subscrigui a la newsletter, l’informem que les dades aportades seran tractades per gestionar la seva subscripció amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la finalitat del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total d’aquestes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

 

PUBLICACIÓ DE LA SEVA OPINIÓ

 

En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis. Poden ser publicades a la pàgina web i a la compta d’instagram @irenebosc. L’única dada personal que es publicarà de la opinió serà el seu nom. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o destrucció total de les mateixes.

 

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

irenebosc es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

 

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, irenebosc no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis de la pàgina web, l’Usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre la nostra Newsletter, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

 

LEGISLACIÓ

 

Amb caràcter general les relacions entre irenebosc i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

 

 

 

Condicions de contractació

 

 1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

 

D’una banda, el proveïdor dels productes, irenebosc (des d’ara també el prestador), amb domicili social a Paratge de Sant Medir 12, 17150 Sant Gregori (Girona) N.I.F. 41575721R, telèfon d’atenció a client 644053239, i e-mail: info@irenebosc.com, sent titular de la pàgina web https://irenebosc.com, exposa el document contractual que regirà la contractació de productes a través de la pàgina web ressenyat.

 

I d’una altra, l’Usuari – Client (en endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

 

AMBDÓS ACCEPTEN el present document, i comporta que l’usuari:

 

 1. Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

 

 1. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.

 

 1. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

 

 1. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol producte ofert.

 

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

 

El prestador posa a disposició d’aquests la direcció de correu electrònic info@irenebosc.com perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

 

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través de la pàgina web del prestador.

 

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar els béns o promocions que han estat adquirits prèviament a la modificació, per tal de millorar els productes oferts. En tot cas, abans de comprar els productes han de consultar-se aquestes condicions generals.

 

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els productes comprats.

 

irenebosc no es responsabilitza de qualsevol pèrdua de dades, arxius o de qualsevol dany que resultés d’una fallada de còpia de seguretat per part de l’Usuari de les dades contingudes en els productes adquirits com ara targetes de memòria.

 

irenebosc no es fa responsable de les conseqüències que puguin resultar d’una utilització inadequada dels productes a la venda a la web.

 

La responsabilitat civil de irenebosc pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat al prestador per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits al web https://irenebosc.com , així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a la web.

 

irenebosc és una empresa especialitzada en la venda a distància de productes de roba i complements ecològics. irenebosc ven els seus productes a distància per Internet a través de la seva pàgina web i / o per telèfon. irenebosc no posseeix cap botiga física per a la venda de productes.

 

 1. OBJECTE DEL CONTRACTE:

 

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació en línia verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

 

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través de la pàgina web, d’un producte concret.

 

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de https://irenebosc.com està activa per a tot Espanya, Portugal peninsular i Andorra.

 

2.3 Capacitat per contractar: ​​Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar.

 

2.4 Acceptació de client: La validació d’una comanda a través del web https://artandseams.com es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web https://irenebosc.com o, si ho desitja i demana, podem posar-la a la seva disposició per correu electrònic.

 

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: irenebosc es reserva el dret a fer canvis i / o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introduïren una vegada realitzat una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en què es va efectuar la comanda.

 

 1. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB https://irenebosc.com:

 

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional els preus dels productes mostrats a la nostra web poden ser especificats de manera errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan passi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè per tal d’emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, el client podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

 

3.2 Informació de productes: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap producte per part nostra.

 

Els continguts d’https://irenebosc.com estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns productes. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del producte, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

 

Totes les informacions contractuals presents al web es mostren en llengua catalana (català) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

 

3.3 Disponibilitat del/s producte/s: Hi pot haver ocasions en què sigui impossible subministrar tots els productes a causa de que aquests no estiguin en estoc o disponibles en el moment de la compra. En aquests casos tindrà l’opció d’encarregar un producte i procedirem a la seva producció.

 

3.4 Dret d’Anul·lació: irenebosc es reserva aquesta acció (dret d’anul·lació) de l’enviament d’un producte determinat que no compleixi amb els requisits de qualitat impostos a tots els productes de https://irenebosc.com. En el cas que es detectés aquesta manca de qualitat, el servei d’Atenció al Client de irenebosc li suggerirà un producte de reemplaçament i, si el reemplaçament no és del gust del client, es procedirà al reintegrament del cost d’aquest producte.

 

3.5 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint i quatre (24) hores tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any, si bé no es processaran comandes realitzades després de les dinou (18) hores, quedant per al dia hàbil següent a GIRONA. Les comandes rebudes durant el cap de setmana seran processats a primera hora del dilluns següent, o primer dia hàbil.

 

3.6 Frau: Si irenebosc sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA:

Aquesta pàgina web se li sol·licitaran únicament les dades imprescindibles per poder tramitar la seva comanda. L’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD, detallats en l’Avís legal i Política de privacitat d’aquest lloc web.

 

S’informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

 

 1. Escollir el producte fent clic, i s’afegirà automàticament a la “cistella”.

 

 1. Si es volen afegir més productes, haurà de tornar a l’apartat “Jerseis a la Carta” o “Botiga”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar a l’opció d’eliminar de la cistella. A la cistella s’han d’observar els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Un cop s’han escollit tots els productes es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d’enviament introduïts.

 

 1. Un cop escollit/s el/s producte/s, haurà de clicar a la pestanya de “Ves a Caixa” per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

 

 1. Se sol·licitarà que s’empleni un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d’acceptar la Política de Privadesa i l’Avís Legal (i enllaçar-les)).

 

 1. Caldrà marcar la casella de verificació, que és l’acceptació de les clàusules generals de contractació i la Política de Privadesa.

 

 1. Per finalitzar el procés, haurà de clicar al botó “Realitza la comanda”

 

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, un cop finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport, data de contractació i estimació de lliurament del producte comprat.

Si us plau, revisi els controls d’spam i de correu no desitjat de la safata d’entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades de contacte que proporcioni són correctes.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en l’adreça indicada o a qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar immediatament a l’adreça de correu electrònic que apareixerà a la web per a procedir a l’esmena d’aquest error.

 

Davant de qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció a client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten al web https://irenebosc.com.

 

irenebosc proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre e-mail de contacte info@irenebosc.com, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui s’haurà de fer càrrec del cost particular de la mateixa.

 

irenebosc posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes a el cost del seu operador de telefonia.

 

 1. ENVIAMENT:

 

Els enviaments es realitzaran a través de la Companyia MRW. A la seva página web trobaras el telèfon i twitter d’atenció al client: www.mrw.es

Les despeses d’enviament s’aplicaran de la següent manera:

 

El termini de lliurament sol estar comprès entre 2 i 5 dies laborables, segons la població de destinació i la disponibilitat del producte. En el cas d’haver-se d’elaborar el producte, com en els Jerseis A LA CARTA i altres productes personalitzats, el termini d’entrega pot ser de fins a 25 dies laborables.

 

El prestador no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’usuari, falses, inexactes o incompletes.

 

El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l’usuari i aquest, o el delegat d’aquest, hagi signat el document de recepció de lliurament.

 

Correspon a l’Usuari verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades en el document de recepció de lliurament.

 

En el cas que la contractació no comporti el lliurament físic de cap producte, sent aquests directament descarregats de la pàgina web, el prestador ha d’informar prèviament l’usuari respecte al procediment que ha de seguir per realitzar aquesta descàrrega.

 

 1. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

 

Tots els preus exposats a la botiga https://irenebosc.com inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids excepte error tipogràfic o fi d’existències i en tot cas s’han d’expressar en la moneda Euro (€). Aquestes despeses, llevat que s’indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d’enviament, manipulació, embolcall, assegurança d’enviaments o qualssevol altre servei addicional i annexos al producte o servei adquirit. (IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels productes o serveis s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’IVA per aplicació del que disposa l’article 21 de Llei 37/1992, sense perjudici de l’aplicació dels impostos i aranzels corresponents d’acord amb la normativa vigent en cada un d’aquests territoris.)

 

El pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del producte adquirit.

 

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase de la mateixa. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels productes podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

 

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

 

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si la comanda està o no subjecte a promoció.

 

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’Usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció a client del PRESTADOR o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

 

 1. FORMES DE PAGAMENT:

 

A continuació detallem els sistemes disponibles:

 

7.1 Pagament amb targeta de crèdit o dèbit: L’usuari ha de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits de el nº de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard. Només s’accepten targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pel teu banc o caixa.

 

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

 

 1. LLIURAMENT DE COMANDES:

 

8.1 Direcció de l’Enviament: El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l’usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l’usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l’empresa de enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l’absència del destinatari.

 

L’horari de lliurament de la comanda serà en horari de treball habitual.

 

Sense perjudici de l’anterior el prestador ha adoptat les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, de manera que no es pot imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

 

Els enviaments només es fan a destinacions d’Espanya, Portugal Peninsular i Andorra.

irenebosc posarà tots els mitjans al seu abast perquè la seva comanda sigui lliurada dins el termini que figura al nostre web a data d’emissió de la confirmació de la comanda.

 

8.2 Terminis de lliurament: es corresponen als fixats en la fitxa de cada producte. En el cas de productes no disponibles en el moment de la compra nostre Servei d’Atenció al Client podrà facilitar-te la informació de disponibilitat i un termini de lliurament.

 

Si ha sol·licitat diversos productes en una mateixa comanda tingui en compte que poden tenir dates de disponibilitat diferents, en aquest cas el termini d’entrega será el del producte que tingui el termini d’entrega més llarg.

Recordeu que davant la falta de disponibilitat d’alguna de les referències en el moment de l’enviament, té dret a la cancel·lació de la comanda en qualsevol moment abans de l’enviament de la mateixa contactant amb el nostre servei d’Atenció a Client a través de la següent adreça de correu electrònic: info@irenebosc.com indicant el número de comanda.

 

8.3 Confirmació de la tramesa: En el moment del lliurament de la comanda al nostre transportista t’enviarem confirmació de l’enviament a l’adreça de correu electrònic que hagi facilitat al realitzar la comanda. Si ens has facilitat el número de móvil, MRW t’enviarà información sobre l’estat de l’enviament per SMS.

En cas de sol·licitar-ho, t’indicarem el número de seguiment corresponent perquè pugui fer el seguiment de la comanda a través del web del nostre transportista.

 

8.4 Danys en el lliurament: Els productes es lliuren en embalatge segur. Si en el moment del lliurament s’aprecia de forma visible i clara, sense necessitat de manipular els embalatges d’enviament o els propis del producte, que un producte té defectes provocats per danys causats de el transport o s’aprecia, en la mateixa forma, un error en la mercaderia rebuda, el client ha de detallar aquest fet en el comprovant que signa a el transportista i contactar immediatament amb la nostra línia d’Atenció al client 644053239 o a l’email info@irenebosc.com dins de les 24h següents a la recepció, per poder instar la devolució del producte o productes afectats i procedir a la seva substitució per un altre en condicions òptimes o bé, realitzar el reemborsament del preu pagat pel mateix, segons ens indiqui en aquest correu electrònic.

 

Un comprovant de lliurament sense cap ressenya de danys equival a un producte amb l’embalatge en perfectes condicions. Igualment, si es detecten danys en el producte un cop obert el paquet estant l’embalatge en perfectes condicions, el client disposa de 24 h des de la recepció per contactar amb la nostra línia d’Atenció al Client 644053239 o a l’email info@irenebosc.com. Transcorregudes 24h del lliurament no s’acceptaran reclamacions per danys en el producte.

 

 1. DRET DE DESISTIMENT:

 

9.1 Dret de desistiment: L’Usuari té 14 dies naturals, comptats a partir de la data del producte, per a la devolució de la mateixa (art. 71 Llei 3/2014, de 27 de març). Si no queda satisfet amb el producte o qualsevol dels productes de la seva comanda, podrà exercir el seu dret de desistiment, omplint el formulari annex a aquestes condicions, amb el seu número de comanda (per obtenir el reemborsament de l’import del/s producte/s dins del termini màxim dels catorze (14) dies naturals següents a la recepció de la comanda) al costat de les seves dades de contacte. Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a l’enviament seran assumits per part de l’USUARI. El producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat.

 

 

Li oferirem un número de devolució i instruccions per al procediment de devolució. Haurà de remetre’ns a través del mail info@irenebosc.com o per correu postal, sempre dins dels 14 dies naturals a la recepció de la comanda. A partir d’aquest termini, només podrà sol·licitar la devolució o canvi del/s productes per motius tècnics subjectes a la garantia d’aquest/s producte/s.

 

Haurà de retornar el producte amb tots els elements amb els que li va ser entregat, sense danys ni marques de desgast de cap tipus, i que no denoti un ús inadequat del bé o diferent de la naturalesa pròpia de la mateixa a l’adreça que li hem facilitat.

 

És recomanable la devolució en el seu embalatge original, en cas que no sigui possible, el producte patirà una depreciació en el seu valor. El client es farà responsable de l’embalatge i protecció del/s productes que envia així com de les despeses derivades de l’enviament.

 

Sempre que els productes siguin retornats dins el termini de 14 dies naturals, sense danys ni marques de desgast i complint amb els requisits que estableix aquest apartat, amb el número de devolució que li haurem facilitat, li reemborsarem l’import total de la compra.

 

Recordeu que en qualsevol cas el producte ha d’incloure:

 

– Número de devolució proporcionat

 

– Número de comanda

 

– Data de compra i d’exercici del desistiment

 

Informació d’interès (opcional):

 

– Motius de la devolució

 

– Informació que cregui necessària

 

9.2 Devolució de producte defectuós: l’usuari ha d’informar irenebosc de la manca de conformitat amb el producte en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’aquesta. En el cas que el producte sigui defectuós d’origen, ha d’enviar un correu electrònic a info@artandseams.com amb el número de comanda i explicant el motiu de la devolució. El nostre servei d’Atenció a l’Client contactarà amb vostè. A través de correu electrònic o trucada telefònica indicant-li com procedir per a l’enviament del producte defectuós i proporcionant un número de devolució.

 

S’haurà de retornar el/s producte/s de la comanda a l’adreça que li facilitarem amb tots els elements amb que va ser lliurat en perfectes condicions, sense danys ni marques que denoten un ús no adequat del bé o diferent a la naturalesa pròpia de la mateixa.

 

Un cop el producte defectuós sigui rebut complint amb aquests requisits i es comprovi que el/s producte/s compten amb algun defecte de fàbrica ens posarem en contacte amb vostè. Per gestionar la reparació, substitució, rebaixa o resolució del contracte. En qualsevol dels casos anteriors les despeses derivades seran a càrrec de irenebosc.

 

9.3 Devolució de producte no defectuós: Quan el producte no té cap defecte i la seva devolució ha estat motivada per desconeixement o mal ús, irenebosc es posarà en contacte amb vostè. Per indicar els passos a seguir per a la recuperació del producte.

 

Les despeses d’enviament derivades de la devolució d’un producte que no presenta desperfecte o defecte algun a l’usuari aniran a càrrec de el client i irenebosc no procedirà a aquest enviament fins a haver rebut el pagament per avançat dels costos de transport. La verificació per part de irenebosc que el producte fruit de la devolució presenta desperfectes derivats d’un mal ús o protecció deficient durant la tramesa pot suposar l’anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

 

9.4 Devolució per error en la comanda per part de irenebosc: Quan el producte no es correspongui a el de la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar per mail a la companyia tan aviat com sigui possible; irenebosc correrà amb les despeses de recollida del producte enviat per error i lliurament del corresponent a el de la comanda realitzada.

 

9.5 Comprovació de les devolucions: La verificació i comprovació dels productes objecte de devolució aniran a càrrec de irenebosc que, un cop a les seves instal·lacions, ha de verificar que siguin rebuts complint amb tots els requisits que estableix l’apartat 9.1. El no compliment d’aquests requisits pot suposar l’anul·lació de la Garantia o ocasionar disminució del valor del producte.

 

En cas de faltar algun dels elements, el producte serà retornat al seu domicili amb una nota indicant el contingut que falti.

 

9.6 El dret de desistiment no podrà aplicar-se en els següents casos:

 

 1. Si el producte no es presenta en perfectes condicions.

 

 1. Si els embalatges del producte no són els originals o aquests no es troben en perfecte estat. L’embalatge original ha de protegir el producte de manera que es rebi en perfectes condicions, i queda prohibit l’ús de precintes i cintes adhesives aplicats directament sobre el mateix.

 

 1. Quan el producte estigui obert sense poder-se demostrar que no s’hagi fet servir.

 

 1. En les aplicacions de programari que siguin directament descarregades a través del portal.

 

 1. Quan siguin productes personalitzats o aquells, que per raons d’higiene o altres excepcions legalment previstes, no siguin susceptibles d’aquest dret.

 

 1. REINTEGRAMENTS:

 

10.1 Reintegrament de les despeses d’enviament: Si sol·licita el reintegrament de les despeses d’enviament de la devolució haurà d’enviar els productes per correu estàndard (carta ordinària). La responsabilitat de l’enviament recau exclusivament en l’empresa de transport o mitjà contractat per a aquest enviament. Les despeses extra derivades de la contractació de serveis de lliurament ràpid aniran a càrrec de client.

 

10.2 Reemborsament per devolució: Per al cas de devolució, el reemborsament dels imports pagats s’efectuarà a través del mitjà de pagament que es va utilitzar en la compra. irenebosc no retornarà l’import o realitzarà cap reenviament de mercaderia mentre no s’hagi verificat la recepció i estat d’embalatge i accessoris del producte objecte de la devolució o canvi en el nostre magatzem.

 

10.3 Termini de reemborsament: el reemborsament s’efectuarà en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció i verificació de les condicions de la recepció de l’enviament. El termini màxim per realitzar el pagament establert és d’un mes. Per procedir a l’reintegrament haurà de donar-nos les següents dades:

 

– nº de devolució

– núm de factura i comanda

– IBAN + 20 dígits del seu compte bancari.

 

10.4 irenebosc declina el reintegrament de les quantitats si:

 

– els productes estan usats o deteriorats, o el seu ús ha excedit a la seva naturalesa.

– als productes els falta algun element.

 

 1. GARANTIES APLICABLES I SERVEIS POST-VENDA:

 

11.1 Garantia: Tots els productes oferts a través del lloc web són completament originals, llevat que s’indiqui el contrari en la seva descripció.

 

Tots els productes compten amb un període de garantia de 2 anys, d’acord amb els criteris i condicions que descriu l’Llei 3/2014, de 27 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, llevat de casos excepcionals en els quals pot ser de diferent durada.

 

En cas que la Llei de Garanties de Venda de béns de consum (23/2003, de 10 de Juliol) estableixi que el producte ha de ser enviat a fabricant per gestionar aquesta garantia, l’equip de irenebosc li indicarà com procedir a través de correu electrònic o trucada telefònica. En aquests casos, irenebosc no es fa responsable de com el fabricant tramita la garantia d’aquest producte.

 

 1. Excepte que es demostri el contrari, s’entendrà que els productes són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s’expressen a continuació, llevat que per certes circumstàncies en algun cas no sigui aplicable:

 

 1. a) S’ajusten a la descripció realitzada per irenebosc.

 

 1. b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

 

 1. c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client quan ho hagi posat en coneixement de irenebosc en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

 

 1. d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d’un producte del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d’aquest i, si s’escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels productes fetes per irenebosc.

 

 1. e) irenebosc descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels productes facilitats pel fabricant dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

 

 1. La manca de conformitat que resulti d’una incorrecta instal·lació del producte s’equipararà a la falta de conformitat el mateix quan la instal·lació estigui inclosa en el contracte de compravenda i hagi estat realitzada per irenebosc o sota la seva responsabilitat, o per l’USUARI quan la instal·lació defectuosa es degui a un error en les instruccions d’instal·lació.

 

 1. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l’Usuari conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració de el contracte o que tinguin l’origen en materials subministrats per l’Usuari.

 

11.2 Productes defectuosos: En cas de producte defectuós, irenebosc haurà de procedir a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució del contracte (segons correspongui), gestions que seran gratuïtes per a l’usuari. irenebosc respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament, sempre que informi a irenebosc de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d’aquesta.

 

11.3 Supòsits d’anul·lació de garantia: La garantia no s’aplica en els supòsits següents:

 

– Deteriorament creat per adaptacions, ajustaments o modificacions realitzades sobre un producte sense acord escrit amb el fabricant,

 

– Despeses relatives al manteniment, reparació o canvi per peces per desgast normal,

 

– Avaries i deteriorament d’accessoris,

 

– Deteriorament creat per una mala utilització del producte, ús inadequat, no respecte cap a les instruccions d’ús pel que fa a la seva utilització i manteniment o una instal·lació inadequada,

 

– Danys generats per persones no acreditades o l’usuari,

 

– Danys causats per accidents, llamps, inundacions, incendis o qualsevol altra causa que no sigui responsabilitat del fabricant,

 

– Danys causats per una fallada de sistema en el qual el producte pugui estar incorporat,

 

– Si el model o el número de sèrie del producte mostren alguna modificació,

 

– Ús del producte fora de el marc familiar i privat, per exemple en l’ús professional intensiu, o

 

– Productes ja reparats per Serveis de Reparació aliens a irenebosc.

 

11.4 Substitució d’un producte irreparable: En el cas que el producte sigui considerat irreparable o el cost de la reparació sigui desproporcionat respecte al seu valor, se substituirà per un altre exactament igual. Si no és possible això últim, li oferirem un producte de característiques idèntiques o superiors.

 

La substitució del seu producte donarà per conclòs el seu contracte de compravenda i extensions de garantia si n’hi ha, ja que a l’adquirir el seu nou producte aquest es beneficiarà d’un nou contracte al tractar-se d’una nova compra.

 

 1. RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA (Online Dispute RESOLUTION) [ADAPTAR A EL CAS CONCRET]

 

D’acord amb l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l’usuari i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d’intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte. Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

 

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

 

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals de domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física) .

 

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fòrum, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

 

 1. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

 

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del correu electrònic info@irenebosc.com

 

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-les trucant a al telèfon d’Atenció a l’Client 644053239 o mitjançant el nostre correu electrònic de contacte.

Cistella
No hi ha productes a la cistella!
Continua la compra
0